Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Regulamin Sklepu Internetowego www.mobilnelustra.pl

 

DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PO 24 GRUDNIA 2014 r. 

 • Postanowienia ogólne
 • Definicje
 • Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
 • Warunki zawierania umów sprzedaży
 • Sposoby płatności
 • Koszt, termin i sposoby dostawy 
 • Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Polityka prywatności (Ochrona danych osobowych)
 • Pliki "cookies"
 • Postanowienia końcowe

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Sklep Internetowy działający pod adresem http://mobilnelustra.pl prowadzony jest przez Elżbietę Migoń wykonującą działalność gospodarczą pod firmą  grafiQa Elżbieta Migoń wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres wykonywanie działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stepowej 8 D, 30-698 Kraków, NIP: 9930042440, REGON: 121218432, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@grafiQa.pl , tel. 695 918 131 
 • Sklep Internetowy mobilnelustra.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy mobilnelustra.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego mobilnelustra.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • DEFINICJE
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej mobilnelustra.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 • SKLEP INTERNETOWY- Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem mobilnelustra.pl
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – grafiQa Elżbieta Migoń z siedzibą w Krakowie przy ul. Stepowej 8 D, 30-698 Kraków, NIP: 9930042440, REGON: 121218432;.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 • RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych polegających na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. 
 • Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 • WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
 • Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 • Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
 • Komputer z dostępem do Internetu,
 • Dostęp do poczty elektronicznej,
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8 i wyższych, Firefox - wersja 20 lub wyższa, Google Chrome - wersja 26 lub wyższa, Opera - wersja 11.64 lub wyższa Dowolna rozdzielczość ekranu,
 • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 • Minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 • W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.Cena zawiera koszty dostawy Produktu.
 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 • Produkty w wyprzedaży posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie, będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
 • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep Internetowy mobilnelustra.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok
 • Zawarcie Umowy Sprzedaży
 • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
 • Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
 • Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • Oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • Pouczenie o prawie do odstąpienie od umowy,
 • Niniejszy Regulamin.
 • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy zaznaczyć opcję "FAKTURA VAT" i uzupełnić wszystkie pola w niezbędne dane do jej wystawienia.
 • Zniżki dla klientów posiadających konto użytkownika serwisu mobilnelustra.pl dotyczą tylko i wyłącznie usług wynajmu Mobilnych Lustrer.

 

 • SPOSOBY PŁATNOŚCI
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Płatność przy odbiorze w Krakowie
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem operatora płatności Transferuj.pl
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 • W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

 • KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 • Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem, firmy kurierskiej DHL lub UPS lub transportem własnym Sprzedającego.
 • Koszty dostawy Produkty nie obejmują jego montażu oraz wniesienia do Klienta
 • Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
 • Czas kompletowania Produktu, wynosi do 10 Dni Roboczych.
 • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 24 godzin do 3 dni Dni Roboczych jeżeli przesyłka nie może być dostarczona poza DNiami Roboczymi 

 

 • TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO 
 • Reklamacje z tytułu rękojmi:
 • Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującego wady fizyczne i prawne Produktu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produkt oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@grafiQa.pl lub pisemnie na adres: ul. Stepowa 8 D, 30-698 Kraków.
 • Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Stepowa 8 D, 30-698 Kraków.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@grafiQa.pl lub pisemnie na adres ul. Stepowa 8 D, 30-698 Kraków.
 • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)
 • Sklep Internetowy dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 • Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 • Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne  dane Klienta, będą   udostępniane  innym  podmiotom, o ile będzie to konieczne  do wykonania  umowy. 
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

 • PLIKI "COOKIES"
 • Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 • Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek zapisu Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca, deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

Zapytaj o zasady zakupu mobilnego lustra

Polecamy także:

 • Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zamówienia. Dla stałych klientów i przy większych zamówieniach dostosowujemy ceny i formalności a także umożliwiamy wypożyczanie poza obszarem Krakowa. Zapraszamy do kontaktu.

Podziel się tym adresem